คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย

ราคา: ฿270
Shopee Guarantee รับรายการที่คุณสั่งซื้อหรือรับเงินคืน.

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2562
จำนวนหน้า 266 หน้า
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด : A4

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 83ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขต หวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
การจัดการท่าอากาศยาน
ภัยคุกคามด้านการบิน
ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน
ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน
แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบรวม
แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์